GreenRoutes

Artikel 6 - Persoonsgegevens en Privacy

Persoonsgegevens van Afnemer
6.1 In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft GreenRoutes het recht om persoonsgegevens van Afnemer te gebruiken die onder de reikwijdte van nationale en/of – indien van toepassing – internationale wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, kunnen vallen. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Afnemer stemt hier door aanvaarding van deze Voorwaarden uitdrukkelijk mee in. Ook mag GreenRoutes persoonsgegevens van Afnemer gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden. Afnemer kan de verleende toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan GreenRoutes intrekken, maar dit kan van invloed zijn op de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 GreenRoutes heeft het recht persoonsgegevens van Afnemer te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. GreenRoutes heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van GreenRoutes of in het kader van een audit. GreenRoutes zorgt ervoor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van GreenRoutes.

Persoonsgegevens verwerkt namens Afnemer
6.4 Indien en voor zover GreenRoutes in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens (van Afnemer en/of derden) voor Afnemer verwerkt, geldt het navolgende. Afnemer is (verwerkings)verantwoordelijke, GreenRoutes wordt als verwerker in de zin van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”) aangemerkt en de Overeenkomst geldt als een overeenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de AVG. GreenRoutes zal persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van en in overeenstemming met de instructies van Afnemer. Afnemer bepaalt welke persoonsgegevens van welke categorieën van personen door GreenRoutes namens Afnemer worden verwerkt. GreenRoutes is bevoegd van subverwerkers gebruik te maken om de levering van GreenRoutes Product(en) en Dienst(en) te faciliteren. Deze subverwerkers zullen gebonden zijn aan dezelfde regels als GreenRoutes met betrekking tot persoonsgegevens.

6.5 Met betrekking tot persoonsgegevens die Afnemer invoert via de Software zal Afnemer:

  1. garanderen dat hij de persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving en gedragscodes;
  2. garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken en op te slaan via de Software. GreenRoutes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en
  3. alle verzoeken van betrokkenen (waaronder verzoeken met betrekking tot recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking van verwerking, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid) en/of regelgevende instanties met betrekking tot persoonsgegevens behandelen. Indien dergelijke verzoeken van betrokkenen door GreenRoutes worden ontvangen, zal GreenRoutes de betrokkene(n) doorverwijzen naar Afnemer.

6.6 Het is Afnemer’s verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke (bewaar)termijnen ten aanzien van de persoonsgegevens die via de Software zijn ingevoerd.

6.7 Afnemer vrijwaart GreenRoutes volledig van alle vorderingen, kosten, (financiële) schade, inkomsten, rechtsgedingen en boetes die GreenRoutes moet maken of lijden of die aan haar (kunnen) worden opgelegd in verband met vorderingen door Afnemer, zijn werknemers, agenten, adviseurs, cliënten/patiënten en potentiële cliënten/patiënten van Afnemer of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door Afnemer en/of GreenRoutes in het kader van de Overeenkomst (waaronder ook het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking inbreuk maakt op lokale en/of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens). Deze vrijwaring is niet van toepassing voor zover een zaak waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door GreenRoutes van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.8 GreenRoutes garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen verlies, schade, vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Afnemer invoert via de Software. Daarbij heeft ook Afnemer verantwoordelijkheid ten aanzien van het nemen van de benodigde beveiligingsmaatregelen binnen haar eigen organisatie om verlies, schade, vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Afnemer invoert in de Software, te voorkomen.

6.9 Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst en/of redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om GreenRoutes in staat te stellen haar verplichtingen te voldoen uit hoofde van een Overeenkomst, zal GreenRoutes geen gegevens inzien die Afnemer via de Software bij GreenRoutes heeft geplaatst, en stelt GreenRoutes geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij GreenRoutes hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. GreenRoutes heeft recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van nietpersoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enige andere persoon identificeren. GreenRoutes kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens gebruiken om:

  • GreenRoutes te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de Software gebruiken;
  • haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Software;
  • verbetering van bedrijfsproductiviteit te realiseren, onder meer door het creëren van nuttige inzichten uit geaggregeerde gegevens;
  • de Software anderszins te verbeteren; 
  • het ontwikkelen van nieuwe product(en) en of dienst(en).

6.10 Om gegevens te beschermen kan GreenRoutes zich genoodzaakt zien Afnemergegevens naar andere servers te verplaatsen.

6.11 GreenRoutes zal Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is informeren wanneer er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een aanzienlijke kans op ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo mogelijk zal GreenRoutes ook maatregelen aanbevelen om negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. Het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan betrokkenen, geschiedt door Afnemer. GreenRoutes is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

6.12 GreenRoutes mag delen van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uitvoering van de Overeenkomst uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij GreenRoutes verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Overeenkomst en deze Voorwaarden. GreenRoutes ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Afnemer heeft het recht een onafhankelijke derde te laten controleren of GreenRoutes en de door haar ingeschakelde derden zich houden aan gemaakte afspraken. De kosten hiervoor komen voor rekening van Afnemer.